On entraîne non seulement votre corps mais aussi votre esprit

Nouvelle Page

 

 dojo20kun

Hitotsu! – Jinkaku kansei ni tsutomuru koto Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto 

Hitotsu! – Doryoku no seishin o yashinau koto

Hitotsu! – Reigi o omonzuru koto

Hitotsu! – Kekki no yuu o imashimuru koto Traduction libre Recherche la perfection du caractère Sois loyale; Surpasse toi; Respecte les autres; Abstiens toi de toutes conduites violentes. Dojo Kune