On entraîne non seulement votre corps mais aussi votre esprit

 

 


Hitotsu! – Jinkaku kansei ni tsutomuru koto
Recherche la perfection du caractère 

Hitotsu!
Makoto no michi o mamoru koto 
Sois loyale

Hitotsu! – Doryoku no seishin o yashinau koto

Surpasse toi

Hitotsu! – Reigi o omonzuru koto

Respecte les autres


Hitotsu! – Kekki no yuu o imashimuru koto
Abstiens toi de toutes conduites violentes

Traduction libre

                   
 ; . Dojo Kune